Gelişim Değerlendirme Testleri

Gelişim Değerlendirme Testleri

Gelişim Değerlendirme Testleri

  • 18 10 2019
  • Özel Eğitim Koçum

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Ankara gelişim tarama envanterinde 154 madde yer almaktadır ve genel gelişim düzeyini yansıtmaktadır. Envanterin 4 alt testi bulunmaktadır. Bu alt testler dil- bilişsel, ince motor, kaba motor ve sosyal beceri, öz bakımdır bu alt testler gelişim literatüründe ve çeşitli gelişim testlerinde ayrıştırılan özel gelişim alanları değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilmesi amacıyla uygulanan bir envanter dir çocuğun dil- Bilişsel, küçük kas, büyük kas, sosyal, özbakım bakım becerileri alanlarındaki gelişiminin takvim yaşına uygun olup olmadığı değerlendirmektedir. Ankara gelişim tarama envanteri bebek ve çocukların gelişimi ile ilgili derinlemesine ve sistemli bilgi sağlayan bir değerlendirme aracıdır. 0-6 yaş bebek ve çocukların şu andaki gelişimini ve becerilerini annelerden alınan bilgiler doğrultusunda değerlendirmektedir bu şekilde uygulama annelere gelişim açısından önemli davranışları daha iyi gözleyebilme ve çocukları daha iyi tanıyabilme olanağı sağlamaktadır.

Frostig Görsel Algı Testi

Görsel algı görsel uyarıcıları tanıma, ayırt etme ve önceki deneyimleriyle ilişki kurma yeteneğine denir. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar; okuma-yazma, matematik becerilerini ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm becerileri öğrenir. Görsel algılama problemleri;  ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Çocuklar da bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil-zemin ilişkisini karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe harfleri, kelimeleri okuyamama olarak  kendini gösterir. Görsel algı 5 alanda incelenir.

El göz koordinasyonu, algılama sabitliği, şekil zemin ayrımı, mekan ilişkilerini algılama, mekanda konum algısı.

Frostig Görsel Algı Testi Özel Eğitim Koçluk Merkezi'nde uygulanmaktadır.

Gilliam Otistik Bozukluk Derecelendirme Ölçeği-2

GOBDÖ-2 otistik bozukluğu karakterize eden davranışlar sergileyen 3 ile 23 yaşlar arasındaki bireylerin değerlendirilmesini amaçlayan bir derecelendirme ölçeğidir. GOBDÖ-2 'nin psikometrik özellikleri oldukça güçlü iken Türkçe versiyonuda Sağlam psikometrik özellikler yansıtmaktadır.

GOBDÖ-2-TV aşağıdaki amaçlar için güvenli bir şekilde kullanılabilir.

1-Otistik bozukluk gösteren bireyleri tarama tanılama. Taramanın amacı bireyi başlangıçta hızlı bir şekilde değerlendirerek gerektiğinde daha ayrıntılı değerlendirme için tanımlamaya yönlendirmek; tanımlamanın amacı ise bireyin spesifik olarak bir bozukluğa sahip olup olmadığını ortaya koymaktır. GOBDÖ-2-TV her iki amaca da hizmet eden geçerli ve güvenilir bir araçtır ancak tanılama süreci ve sonunda alınacak kararların bireyin ve ailesinin yaşamındaki önemi göz önüne alındığında, tanılama sürecinin çoklu araç, çoklu kaynak, çoklu ortam ve çoklu değerlendirmeyi yansıtması gerektiği söylenebilir. Bu nedenle GOBDÖ-2-TV böyle bir süreçte kullanılabilecek araçlardan biri olarak görülmelidir.

2- Ağır düzeyde davranış problemlerini değerlendirme. Seni tam bağımsız bir şekilde ağır düzeyde ki problem davranışların değerlendirilmesinde ve hangi problem davranışların hedef davranışlar olarak alınacağına karar vermede GOBDÖ-2-TV kullanılabilir.

3- Davranışsal ilerlemeyi belirleme/değerlendirme bireyin davranışsal problemlerinin müdahale/ eğitim öncesi düzeyinin müdahale/eğitim sürecinin değişiminin ve müdahale/eğitim sonrası ilerlemenin değerlendirilmesi amacıyla GOBDÖ-2-TV kullanılabilir.

4- Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı(BEP) için amaçları belirleme. GOBDÖ-2-TV 'de yer alan 3 alt ölçek ve toplam 42 madde davranış temelinde birey için bep amaçları belirlenebilir Eğitimciler ve diğer uzmanlar, GOBDÖ-2-TV ile Stereotip Davranışlar, İletişim ve Sosyal Etkileşim alanlarında bireyin davranışlarını değerlendirerek birey için uygun amaçlar belirleyebilirler.

5- Bilimsel araştırmalar için veri toplama bilimsel araştırmalarda veri toplama süreci geçerli ve güvenilir ölçme araçlarını gerektirir. GOBDÖ-2-TV, otistik bozukluğun derecesi hakkında geçerli ve güvenilir bilgiler SUNAR. GOBDÖ-2-TV, sahip olduğu güçlü psikometrik özellikleri ile araştırmacılar için katılımcıların otistik bozukluk gösterip göstermediğini ve gösteriyor ise otistik bozukluğun derecesini ortaya koymada yararlı bilgiler sunmaktadır.

GOBDÖ-2-TV 'NİN ÖZELLİKLERİ

GOBDÖ-2-TV, spesifik gözlemlenebilir ve ölçülebilir davranışları içeren 42 maddenin yer aldığı 3 alt ölçekten oluşmaktadır.

GOBDÖ-2-TV' de, ebeveynlerin çocuklarının yaşamının ilk 3 yılını değerlendirmesine ilişkin bir bebeğin görüşme formu yer almaktadır.

GOBDÖ-2-TV 'de yer alan maddeler DSM-IV-TR(2000) ve Amerika Otizm Topluluğu' nun (2003) güncel tanımları temelinde geliştirilmiştir.

GOBDÖ-2-TV 1191 otistik bozukluk gösteren, yaşları 3 ile 23 arasında değişen birey üzerinde standardize edilmiştir.

GOBDÖ-2-TV değerlendirilecek bireyi iyi tanıyan bireyler (ebeveynler, birincil bakıcılar ya da öğretmen) tarafından doldurulabilir.

GOBDÖ-2-TV 'nin geçerlik ve güvenirlik bulguları GOBDÖ-2-TV' nin amaçlarını destekler niteliktedir.

GOBDÖ-2-TV'de yer alan maddeler (davranışlar) objektif, sıklık temelli derecelendirme ile değerlendirilmektedir.

GOBDÖ-2-TV'de standart puanlar ve yüzdelikler elde edilmektedir.